Davut Pasa Külliyesi

Davutpaşa tarafından DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ 1485 yılında yapılmıştır. Cami, medrese, türbe, imaret, sübyan mektebi, mahkeme, çeşme ve hamamdan oluşmaktadır. 1894/1895 depreminde imaret, mahkeme ve mektep yıkılmıştır. 1739 yılında tadilat görmüştür. Cami, külliyenin merkezindedir. Zaviyeli camiler planında olup, ortada tek kubbeli ana mekân, yanlarda ikişer kubbeli yan bölümler bulunmaktadır. Önde 6 sütuna oturan 3 kubbeli son… Devamını Oku »

Mihrimah Sultan Külliyesi

Üsküdar, İskele Meydanı’ndadır. Mihrimah Sultan, 1546/1547-1548 arasında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Klasik Osmanlı mimarisini hazırlayan yapıtlardandır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam, kervansaray, ambar, muvakkithane, çeşme ve türbe yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan cami, iki türbe, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, hamam sağlamdır. Medrese, Sağlık Merkezi, sıbyan mektebi, çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Cami külliyenin merkezidir. Mimar Sinan çift revaklı… Devamını Oku »

Yeni Valide Külliyesi

YENİ VALİDE KÜLLİYESİ  Üsküdar’da İskele Meydanı’nın güneyindedir. 1708-1710′da III. Ahmed’in annesi Emetul-lah Sultan yaptırmıştır. 1964′te onarılmıştır. Avlu duvarının güneydoğu köşesine demir kafesli sebil, çeşme, türbe, muvakkithane bitişik olarak yerleştirilmiştir. Avlunun kuzey kapısı büyük tutulmuş, üstüne sübyan mektebi yapılmıştır. Dükkânlar, kuzey duvarının sokak yönündedir. Cami, avlunun ortasındadır. Ana mekânı örten büyük kubbe, yanlarda dört yarım kubbeyle… Devamını Oku »

Fatih Külliyesi

Osmanlı Devleti’nde külliyeler, kentlerin kurulması ya da Türkleştirilmesi’nde çok etkili olmuş, gelişimin çekirdeğini oluşturmuştur, istanbul’un alınması külliye mimarisini hızlandırmıştır. Bu dönemden başlayarak Osmanlı kentlerinde selatin külliyeleri (sultan adına yapılan) denilen büyük yapı toplulukları doğmuştur. 1462/1463- 1470′te Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırılan Fatih Külliyesi, Selatin Külliyeleri geleneğinin ilk adımını oluşturmuştur. Bu külliye, yapıların biçimi, bakışık düzende yerleştirilmesi… Devamını Oku »

Damat İbrahim Paşa Külliyesi

İstanbul Şehzadebaşı’ndadır. 1720′de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa yaptırmıştır. Yapılar bir avlu çevresine dizilmiştir. Bunlar Damad İbrahim Paşa Darülhadisi olarak anılmaktadır. Çeşme, sebil ve mezarlık cadde üstündedir. Taçkapı, Şehzade Camisi yönündedir. Taçkapının sağındaki oda, mescit işlevindedir. Kitaplık, mescidin karşısında, kare planlı bir yapıdır. Kubbe trompları mukarnas frizlidir. Güney ve batısı revaklıdır. Yapının kalem işi süslemeleri Lale… Devamını Oku »

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

İstanbul Kadırga’ dadır. Mimar Sinan’ın en başarılı yapıtlarındandır. 1571′de yapılan külliye, Engebe!” bir alana geometrik bir düzen içinde yerleştirilen cami, medrese, tekke ve şadırvandan oluşmaktadır. Bu külliyede tekkenin mimari bir değer kazanması ilginçtir. Yapılar kuzey-güney ekseni üzerine yerleştirilmiş ve aynı eksene değişik büyüklük ve yükseklikte kubbeler oturtulmuştur.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi

İstanbul Eyüp’tedir. Zal Mahmud Paşa XVI.yy ortalarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Cami, iki medrese, türbe ve çeşmeden oluşan küçük bir yapıttır; ancak planı ilginçtir. Yapılar, alanın engebesine göre iki basamaklı biçimde yerleştirilmiş, buna bağlı olarak planlar ve örtü düzeni değişmiştir. Cami ana mekânı, iki payeyi bağlayan üç kemerin taşıdığı büyük bir kubbeyle örtülüdür. Doğu, batı ve… Devamını Oku »

Kılıç Ali Pasa Külliyesi

İstanbul Tophane Meydanı’ndadır. Donanma Komutanı Kılıç Ali Paşa, 1580′de Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Cami, medrese, hamam, türbe ve sebil, kare alana geometrik bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Cami, üç neftidir, ortadaki geniştir. Bu bölüm ortada büyük, yanlarda yarım kubbelerle örtülüdür. Dışa taşkın mihrap da yarım kubbelidir. Yan nefler çapraz tonozludur. Son cemaat yeri iki bölümdür. Dıştaki sütunlara… Devamını Oku »

Köprülü Külliyesi

İSTANBUL Divanyolundadır. 1661′de Köprülü Mehmed Paşa yaptırmıştır. Mescit,medrese, türbe, çeşme, sebil, kitaplık, han ve dükkânlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Küçük külliyede hanın çok büyük tutulması, XVII. yy’da bu kesimin ticaret yönünden devingenlik kazandığını göstermektedir. Sekiz köşeli mescit , dönemin özelliği olarak, dershane işlevini de üstlenmiştir. Medresenin revaklı, kubbeli odaları mescidi L biçimi sarmaktadır. Türbe 8… Devamını Oku »

I. Sultan Abdülhamid Külliyesi

1. ABDÜLHAMİD KÜLLİYESİ: İstanbul Bahçekapı’dadır. Yapımına I. Abdülhamid döneminde 1775/1776′da başlanmıştır. Külliyenin en önemli özelliği, medrese dershanesinin mescit olarak kullanılmasıdır. İmaretin klasik üslupta büyük bir yapı olduğu bilinmektedir, ancak günümüze ulaşmamıştır. Ticaret Borsası olan medreseyi, 1781′de Mimar Mehmed Tahir Ağa yapmıştır. İki katlı, avlu çevresinde dizili revaklı odalardan oluşan, klasik üslupta bir yapıdır. Köşesinde iki… Devamını Oku »

Cerrahpaşa Külliyesi

İSTANBUL _ CERRAHPAŞA KÜLLİYESİ İstanbul Cerrahpaşa’dadır. 1593/1594′te Cerrah Mehmed Paşa, Mimar Davud Ağa’ya yaptırmıştır. Cami, medrese, türbe, hamam, çeşme yapılarından yalnızca hamam günümüze ulaşmamıştır. 1894 depreminde yıkılan bölümler, 1958-1960′ıa onarılmıştır. Cami kare planlıdır, ortada büyük, yanlarda altı yarım kubbeyle örtülüdür. Yedi kubbeli son cemaat yeri yıkılmıştır. Geometrik süslemen minber, dönemin önemli yapıtlarındandır. Camideki kalem işleri… Devamını Oku »

Merzifonlu Kara Mustafa Pasa Külliyesi

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ İstanbul Divanyolu’ndadır. Külliyenin yapımını 1681 ‘de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa başlatmış, o ölünce 1690′da oğlu Damat Ali Paşa’ca bitirilmiş-tir. Yapı topluluğunda medrese önem kazanmış, mescit dershane işlevini de yüklenmistir. Külliye 1960′ta onarılmıştır. Mescit-dershane sekiz köşeli, sağır kubbeli bir yapııdır. Girişte, dört sütunlu revak bulunmaktadır. Revaklı medrese odaları bu yapıyı U… Devamını Oku »

Nuruosmaniye Külliyesi

Çarşı kapı, Nuruosmaniye’dedir. Külliyenin yapımım 1748′de I. Mahmud başlatmış, 1755′te III. Osman döneminde bitirilmiştir. Mimarı Mustafa Ağa,yardımcısı Simon Kal-fa’dır. Külliye, cami, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır. Burada klasik ölçülerden uzakla-şıldığı, yeni mimari öğelerin önem kazandığı görülmektedir. Yapılarda Barok üslubun etkisi belirgindir. Dış avlu iki büyük kapıyla Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı’ya açılmaktadır. Çarşı yönündeki… Devamını Oku »

Sultan Selim Külliyesi

SULTAN SELİM KÜLLİYESİ Sultanselim’de cadde üstündedir. İstanbul’un Halic’e egemen tepelerinden birine yapılmıştır. Yapımı I. Selim döneminde Mimar Acem Ali’nin başlattığı, 1522′de Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın bitirdiği sanılmaktadır. Cami,tabhane,imaret, sıbyan mektebi, hamam ve türbelerin ancak bir bölümü günümüze ulaşmıştır. İmaret, medrese, Ayşe Hatun Türbesi yıkılmıştır. Merkezde yer alan cami, iki işlevli yapıl-lardandır. Kare planlı ana mekân… Devamını Oku »