Davut Pasa Külliyesi

Davutpaşa tarafından DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ 1485 yılında yapılmıştır. Cami, medrese, türbe, imaret, sübyan mektebi, mahkeme, çeşme ve hamamdan oluşmaktadır. 1894/1895 depreminde imaret, mahkeme ve mektep yıkılmıştır. 1739 yılında tadilat görmüştür. Cami, külliyenin merkezindedir. Zaviyeli camiler planında olup, ortada tek kubbeli ana mekân, yanlarda ikişer kubbeli yan bölümler bulunmaktadır. Önde 6 sütuna oturan 3 kubbeli son… Devamını Oku »

Mihrimah Sultan Külliyesi

Üsküdar, İskele Meydanı’ndadır. Mihrimah Sultan, 1546/1547-1548 arasında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Klasik Osmanlı mimarisini hazırlayan yapıtlardandır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam, kervansaray, ambar, muvakkithane, çeşme ve türbe yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan cami, iki türbe, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, hamam sağlamdır. Medrese, Sağlık Merkezi, sıbyan mektebi, çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Cami külliyenin merkezidir. Mimar Sinan çift revaklı… Devamını Oku »

Fatih Camii

FATİH CAMİSİ ENEZ AYASOFYASI Enez’in en önemli yapıtı olup, 1962′ye değin cami olarak kullanılmıştır. Günümüzde yıkıktır. Bizans Dönemi’nden olan yapı, oldukça büyüktür. Köşe duvarlı, haç planlı kiliseler grubundandır. Tonozlarla örtülü üç bölümlü giriş holünün (narthex) önüne, yine Bizans Dönemi’nde bir dış narteks eklenmiştir. Osmanlı Dönemi’nde narteks değiştirilmiş, sol bölüm odaya dönüştürülmüştür. İçte, planı oluşturan haçın… Devamını Oku »

İstanbul Hanları

ŞİMKEŞHANE: Beyazıt’ta cadde üstündedir. Üç katlı, tek avlulu hanlar planında olan yapı Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerindendir. 1463 tarihli yazıtı vardır. İstanbul’un alınmasından sonra yapılan ilk darphane olup, Fatih burada ilk sikkeyi bastırmıştır. Evliya Çelebi “kale misali” bir yapı olduğunu, 161 oda ve 21 dükkândan oluştuğunu yazmaktadır. XVIII. yy başında, III. Ahmed döneminde, annesi Emetullah… Devamını Oku »

Damat İbrahim Paşa Külliyesi

İstanbul Şehzadebaşı’ndadır. 1720′de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa yaptırmıştır. Yapılar bir avlu çevresine dizilmiştir. Bunlar Damad İbrahim Paşa Darülhadisi olarak anılmaktadır. Çeşme, sebil ve mezarlık cadde üstündedir. Taçkapı, Şehzade Camisi yönündedir. Taçkapının sağındaki oda, mescit işlevindedir. Kitaplık, mescidin karşısında, kare planlı bir yapıdır. Kubbe trompları mukarnas frizlidir. Güney ve batısı revaklıdır. Yapının kalem işi süslemeleri Lale… Devamını Oku »

Kılıç Ali Pasa Külliyesi

İstanbul Tophane Meydanı’ndadır. Donanma Komutanı Kılıç Ali Paşa, 1580′de Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Cami, medrese, hamam, türbe ve sebil, kare alana geometrik bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Cami, üç neftidir, ortadaki geniştir. Bu bölüm ortada büyük, yanlarda yarım kubbelerle örtülüdür. Dışa taşkın mihrap da yarım kubbelidir. Yan nefler çapraz tonozludur. Son cemaat yeri iki bölümdür. Dıştaki sütunlara… Devamını Oku »

I. Sultan Abdülhamid Külliyesi

1. ABDÜLHAMİD KÜLLİYESİ: İstanbul Bahçekapı’dadır. Yapımına I. Abdülhamid döneminde 1775/1776′da başlanmıştır. Külliyenin en önemli özelliği, medrese dershanesinin mescit olarak kullanılmasıdır. İmaretin klasik üslupta büyük bir yapı olduğu bilinmektedir, ancak günümüze ulaşmamıştır. Ticaret Borsası olan medreseyi, 1781′de Mimar Mehmed Tahir Ağa yapmıştır. İki katlı, avlu çevresinde dizili revaklı odalardan oluşan, klasik üslupta bir yapıdır. Köşesinde iki… Devamını Oku »

Cerrahpaşa Külliyesi

İSTANBUL _ CERRAHPAŞA KÜLLİYESİ İstanbul Cerrahpaşa’dadır. 1593/1594′te Cerrah Mehmed Paşa, Mimar Davud Ağa’ya yaptırmıştır. Cami, medrese, türbe, hamam, çeşme yapılarından yalnızca hamam günümüze ulaşmamıştır. 1894 depreminde yıkılan bölümler, 1958-1960′ıa onarılmıştır. Cami kare planlıdır, ortada büyük, yanlarda altı yarım kubbeyle örtülüdür. Yedi kubbeli son cemaat yeri yıkılmıştır. Geometrik süslemen minber, dönemin önemli yapıtlarındandır. Camideki kalem işleri… Devamını Oku »

Nuruosmaniye Külliyesi

Çarşı kapı, Nuruosmaniye’dedir. Külliyenin yapımım 1748′de I. Mahmud başlatmış, 1755′te III. Osman döneminde bitirilmiştir. Mimarı Mustafa Ağa,yardımcısı Simon Kal-fa’dır. Külliye, cami, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır. Burada klasik ölçülerden uzakla-şıldığı, yeni mimari öğelerin önem kazandığı görülmektedir. Yapılarda Barok üslubun etkisi belirgindir. Dış avlu iki büyük kapıyla Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı’ya açılmaktadır. Çarşı yönündeki… Devamını Oku »

Sultan Selim Külliyesi

SULTAN SELİM KÜLLİYESİ Sultanselim’de cadde üstündedir. İstanbul’un Halic’e egemen tepelerinden birine yapılmıştır. Yapımı I. Selim döneminde Mimar Acem Ali’nin başlattığı, 1522′de Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın bitirdiği sanılmaktadır. Cami,tabhane,imaret, sıbyan mektebi, hamam ve türbelerin ancak bir bölümü günümüze ulaşmıştır. İmaret, medrese, Ayşe Hatun Türbesi yıkılmıştır. Merkezde yer alan cami, iki işlevli yapıl-lardandır. Kare planlı ana mekân… Devamını Oku »

Atik Ali Paşa Külliyesi

İstanbul Çemberlitaş’tadır. 1496/1497′de Atik Ali Paşa yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, türbe, çeşme, Elçi Hanı yapıları topluluğudur. Elçi Hanı ve imaret yıkılmış, medrese özgün biçimini yitirmiştir. Cami, bir büyük, bir yarım kubbeyle örtülü ana mekân ve önünde beş kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı bu planıyla, Bursa üslubuyla klasik üslup arasında geçişi belirlemektedir. Yanlarda… Devamını Oku »

Mahmut Paşa Külliyesi

İSTANBUL – Mahmudpaşa’dadır. Sadrazam Mahmud Paşa, 1462/1463-1467 arasında Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırmıştır. Cami, türbe, hamam, medrese, -sjbyan mektebi, mahkeme, çarşı ve imaret yapılarından oluşmaktadır. Günümüze yalnızca cami, türbe, han, medresenin dershanesi ve hamamın bir bölümü ulaşmıştır. Külliye yapıları 1755′te onarılmış, 1828′de hünkâr köşkü ve son cemaat yeri sütunları eklenmiştir. Yapı topluluğu, 1939 ve 1953′te yeni… Devamını Oku »

Eyüp Sultan Külliyesi

Eyüp’ te iskele yakınındadır. Fatih’in istanbul’u aldıktan sonra yaptırdığı ilk yapı topluluğu olması açısından önemlidir. Fatih, 1458′de Ebu Eyyüb el-Ensari’nin gömütü olarak bilinen yere türbe ve cami yaptırmıştır. Külliye, cami, türbe, medrese, imaret ve çifte hamamdan oluşmaktadır. Küçüklüğü ve yapıların düzensiz yerleşimiyle, daha sonraki Selatin külliyelerinden ayrılır. Günümüze ulaşan cami 1798-1800′de III. Selim zamanında yapılmıştır.… Devamını Oku »

Fenari İsa Camii

İstanbul Vatan Caddesi’ ndedir. Patris ve Drungarios Konstantinos Lips 907′de yaptırmışlardır. Doğu duvarındaki yazıttan, Meryem’e adandığı anlaşılmaktadır. Latin işgalinde yağmalanan kilise, sonradan onarılmıştır. 1282′de, VIII. Mikhael’in karısı Theodora manastırı onartarak, güneyine, loannes Podromos’a adanan bir kilise yaptırmıştır. Dönemin imparator soyundan birçok önde geleni burada gömülüdür. II. Bayezid döneminde, Fenari Alaeddin, cami ve zaviye haline getirmiştir.… Devamını Oku »