Kariye Camii

Kariye Camisi Edirnekapı’dadır. Geç Dönem Bizans mozaikleri ve freskleri ile ünlüdür. İlk yapı Konstantinus surlarının hemen dışında bir manastıra bağlı olarak yapılmıştı. Daha sonraları kentin bu bölgesi Theodosius surlarının içme alınmıştır. İlk yapının kalıntılarına günümüzde rastlanmaz. Şimdiki yapı, XI. yy’dan kalmadır. Yapıyı 1077-1081 arasında İmparator I. Alete tos Komnenos ‘un karısının annesi Maria Dukama, dört… Devamını Oku »

Fatih Külliyesi

Osmanlı Devleti’nde külliyeler, kentlerin kurulması ya da Türkleştirilmesi’nde çok etkili olmuş, gelişimin çekirdeğini oluşturmuştur, istanbul’un alınması külliye mimarisini hızlandırmıştır. Bu dönemden başlayarak Osmanlı kentlerinde selatin külliyeleri (sultan adına yapılan) denilen büyük yapı toplulukları doğmuştur. 1462/1463- 1470′te Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırılan Fatih Külliyesi, Selatin Külliyeleri geleneğinin ilk adımını oluşturmuştur. Bu külliye, yapıların biçimi, bakışık düzende yerleştirilmesi… Devamını Oku »

Damat İbrahim Paşa Külliyesi

İstanbul Şehzadebaşı’ndadır. 1720′de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa yaptırmıştır. Yapılar bir avlu çevresine dizilmiştir. Bunlar Damad İbrahim Paşa Darülhadisi olarak anılmaktadır. Çeşme, sebil ve mezarlık cadde üstündedir. Taçkapı, Şehzade Camisi yönündedir. Taçkapının sağındaki oda, mescit işlevindedir. Kitaplık, mescidin karşısında, kare planlı bir yapıdır. Kubbe trompları mukarnas frizlidir. Güney ve batısı revaklıdır. Yapının kalem işi süslemeleri Lale… Devamını Oku »

I. Sultan Abdülhamid Külliyesi

1. ABDÜLHAMİD KÜLLİYESİ: İstanbul Bahçekapı’dadır. Yapımına I. Abdülhamid döneminde 1775/1776′da başlanmıştır. Külliyenin en önemli özelliği, medrese dershanesinin mescit olarak kullanılmasıdır. İmaretin klasik üslupta büyük bir yapı olduğu bilinmektedir, ancak günümüze ulaşmamıştır. Ticaret Borsası olan medreseyi, 1781′de Mimar Mehmed Tahir Ağa yapmıştır. İki katlı, avlu çevresinde dizili revaklı odalardan oluşan, klasik üslupta bir yapıdır. Köşesinde iki… Devamını Oku »

Nuruosmaniye Külliyesi

Çarşı kapı, Nuruosmaniye’dedir. Külliyenin yapımım 1748′de I. Mahmud başlatmış, 1755′te III. Osman döneminde bitirilmiştir. Mimarı Mustafa Ağa,yardımcısı Simon Kal-fa’dır. Külliye, cami, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır. Burada klasik ölçülerden uzakla-şıldığı, yeni mimari öğelerin önem kazandığı görülmektedir. Yapılarda Barok üslubun etkisi belirgindir. Dış avlu iki büyük kapıyla Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı’ya açılmaktadır. Çarşı yönündeki… Devamını Oku »

Sultan Selim Külliyesi

SULTAN SELİM KÜLLİYESİ Sultanselim’de cadde üstündedir. İstanbul’un Halic’e egemen tepelerinden birine yapılmıştır. Yapımı I. Selim döneminde Mimar Acem Ali’nin başlattığı, 1522′de Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın bitirdiği sanılmaktadır. Cami,tabhane,imaret, sıbyan mektebi, hamam ve türbelerin ancak bir bölümü günümüze ulaşmıştır. İmaret, medrese, Ayşe Hatun Türbesi yıkılmıştır. Merkezde yer alan cami, iki işlevli yapıl-lardandır. Kare planlı ana mekân… Devamını Oku »

Mihrimah Sultan Külliyesi

Üsküdar, İskele Meydanı’ndadır. Mihrimah Sultan, 1546/1547-1548 arasında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Klasik Osmanlı mimarisini hazırlayan yapıtlardandır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam, kervansaray, ambar, muvakkithane, çeşme ve türbe yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan cami, iki türbe, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, hamam sağlamdır. Medrese, Sağlık Merkezi, sıbyan mektebi, çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Cami külliyenin merkezidir. Mimar Sinan çift revaklı… Devamını Oku »

Atik Ali Paşa Külliyesi

İstanbul Çemberlitaş’tadır. 1496/1497′de Atik Ali Paşa yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, türbe, çeşme, Elçi Hanı yapıları topluluğudur. Elçi Hanı ve imaret yıkılmış, medrese özgün biçimini yitirmiştir. Cami, bir büyük, bir yarım kubbeyle örtülü ana mekân ve önünde beş kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı bu planıyla, Bursa üslubuyla klasik üslup arasında geçişi belirlemektedir. Yanlarda… Devamını Oku »

Mahmut Paşa Külliyesi

İSTANBUL – Mahmudpaşa’dadır. Sadrazam Mahmud Paşa, 1462/1463-1467 arasında Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırmıştır. Cami, türbe, hamam, medrese, -sjbyan mektebi, mahkeme, çarşı ve imaret yapılarından oluşmaktadır. Günümüze yalnızca cami, türbe, han, medresenin dershanesi ve hamamın bir bölümü ulaşmıştır. Külliye yapıları 1755′te onarılmış, 1828′de hünkâr köşkü ve son cemaat yeri sütunları eklenmiştir. Yapı topluluğu, 1939 ve 1953′te yeni… Devamını Oku »

Eyüp Sultan Külliyesi

Eyüp’ te iskele yakınındadır. Fatih’in istanbul’u aldıktan sonra yaptırdığı ilk yapı topluluğu olması açısından önemlidir. Fatih, 1458′de Ebu Eyyüb el-Ensari’nin gömütü olarak bilinen yere türbe ve cami yaptırmıştır. Külliye, cami, türbe, medrese, imaret ve çifte hamamdan oluşmaktadır. Küçüklüğü ve yapıların düzensiz yerleşimiyle, daha sonraki Selatin külliyelerinden ayrılır. Günümüze ulaşan cami 1798-1800′de III. Selim zamanında yapılmıştır.… Devamını Oku »

Fenari İsa Camii

İstanbul Vatan Caddesi’ ndedir. Patris ve Drungarios Konstantinos Lips 907′de yaptırmışlardır. Doğu duvarındaki yazıttan, Meryem’e adandığı anlaşılmaktadır. Latin işgalinde yağmalanan kilise, sonradan onarılmıştır. 1282′de, VIII. Mikhael’in karısı Theodora manastırı onartarak, güneyine, loannes Podromos’a adanan bir kilise yaptırmıştır. Dönemin imparator soyundan birçok önde geleni burada gömülüdür. II. Bayezid döneminde, Fenari Alaeddin, cami ve zaviye haline getirmiştir.… Devamını Oku »

Fethiye Camii

Sultan Selim’in batısmdadır. Pammakaristos Manastın’nı 1067′de ölen loannes Komnenos’un yaptırdığı söylenmektedir. Ancak günümüzdeki yapıyı Mikhael Glabas’ın 1292-1294 arasında yaptırdığı bilinmektedir. 1315′te kilisenin güney duvarına bitişik ek kilisecik yapılmıştır. 1586′ya değin Ortodokslar’ın elinde kalan kilise bu tarihte III.Murad’in emriyle camiye dönüştürülmüştür. Sadrazam Sinan Paşa 1594′te batısında avluyu sınırlayan medreseyi yaptırmıştır. 1845-1846 arasında onarılmış, günümüzdeki minare yapılmıştır.… Devamını Oku »

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİSİ

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİSİ Samatya ile Yedikule arasındadır. Doğu konsülü Studios 463′te toannes Prodromos adına bir kilise ve manastır yaptırmıştır. Ioannes Prodromos Manastırı Bizans Dönemi’nde Hıristiyanlık’in en önemli merkezlerindendi. Yengiyle dönen imparatorlar kente Yedikule Altın Kapı’dan girer, ilk dualarını bu kilisede yapardı. Manastırdan çok sayıda din adamı yetişmişti. Latin işgali sırasında yağmalanan kilise ve manastır,… Devamını Oku »

Haseki Külliyesi

Haseki Hürrem Sultan Külliyesi – İSTANBUL Haseki’dedir. 1551′de Haseki Hurrem Sultan, Mimar si-nan’a yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşme yapılarından oluşmaktadır, tik cami, Sinan’dan önce, 1539′da yapılmış olup tek kubbeli, kare mekânlıdır; önünde beş kubbeli son cemaat yeri vardır. I. Ahmed, 1612′de yapının doğusuna kubbeli bir bölüm eklet-miştir. Onarılan mihrap mukarnas dolgulu,… Devamını Oku »